ชื่อสถานพยาบาล สไพน์ คลินิกกายภาพบำบัด
ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕๗ หมู่ที่ ๑๔ ซอย/ตรอก ถนน
ตำบล/แขวง หินเหล็กไฟ อำเภอ/เขตหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อผู้ประกอบกิจ บริษัท ส ไพน์ คลินิก จำกัด เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ ๗๗๑๐๖๐๐๐๓๖๕
ชื่อผู้ดำเนินการ นางสาวนันท์นภัส อักษรสวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาตดำเนินการ ๗๗๑๐๖๐๐๐๓๖๕